• Σημεία, γραμμές και επιφάνειες- Το επίπεδο- Η ευθεία- Η ημιευθεία- Το ευθύγραμμο τμήμα- Μετατοπίσεις στο επίπεδο - Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων- Πράξεις μεταξύ ευθύγραμμων τμημάτων- Μήκος ευθύγραμμου τμήματος -Απόσταση δύο σημείων- Σημεία συμμετρικά ως προς κέντρο- Ημιεπίπεδα - Η γωνία - Σύγκριση γωνιών- Ευθεία κάθετη από σημείο σε ευθεία- Πράξεις μεταξύ γωνιών- Είδη και απλές σχέσεις γωνιών - Έννοια και στοιχεία του κύκλου- Επίκεντρη γωνία - Σχέση επίκεντρης γωνίας και τόξου- Μέτρο τόξου και γωνίας- Τεθλασμένη γραμμή-πολύγωνο-στοιχεία πολυγώνων
  • Είδη και στοιχεία τριγώνων - 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων- Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου- Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων- Κύκλος - Μεσοκάθετος –Διχοτόμος-Κεντρική συμμετρία - Αξονική συμμετρία- Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας- Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών- Τριγωνική ανισότητα- Κάθετες και πλάγιες- Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου- Εφαπτόμενα τμήματα- Σχετικές θέσεις δύο κύκλων -Απλές γεωμετρικές κατασκευές - Βασικές κατασκευές τριγώνων
  • Εισαγωγή- Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα- Κατασκευή παράλληλης ευθείας -Γωνίες με πλευρές παράλληλες- Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου- Άθροισμα γωνιών τριγώνου- Γωνίες με πλευρές κάθετες- Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου
  • Εισαγωγή-Παραλληλόγραμμα -Ορθογώνιο- Ρόμβος-Τετράγωνο-Εφαρμογές στα τρίγωνα -Βαρύκεντρο τριγώνου -Το ορθόκεντρο τριγώνου-Μια ιδιότητα του ορθογωνίου τριγώνου -Τραπέζιο- Ισοσκελές τραπέζιο- Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου
  • Εισαγωγικά – Ορισμοί- Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης - Γωνία χορδής και εφαπτομένης - Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο - Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο - Το εγγράψιμο τετράπλευρο Γεωμετρικοί τόποι