Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Γ Γ-Α-Κ 1ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς- Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα- Πολυώνυμα - πρόσθεση και αφαίρεση πολυωνύμων- Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων- Αξιοσημείωτες ταυτότητες- Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων- Διαίρεση πολυωνύμων- ΕΚΠ και ΜΚΔ ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων- Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις- Πράξεις ρητών παραστάσεων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής