Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΡΙΓΩΝΑ
(Α Λ-Γ-Κ 3ο)

 Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες
 Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής

Είδη και στοιχεία τριγώνων - 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων - 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων- Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου- Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων- Κύκλος - Μεσοκάθετος –Διχοτόμος-Κεντρική συμμετρία - Αξονική συμμετρία- Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας- Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών- Τριγωνική ανισότητα- Κάθετες και πλάγιες- Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου- Εφαπτόμενα τμήματα- Σχετικές θέσεις δύο κύκλων -Απλές γεωμετρικές κατασκευές - Βασικές κατασκευές τριγώνων

Σε αυτό το μάθημα επιτρέπονται και οι επισκέπτες  Αυτό το μάθημα απαιτεί κλειδί εγγραφής